Những Vướng Mắc Về Điều 4 Hiến Pháp Nói Về Đảng.

Chuyện Nguyễn Phú Trọng bán nước cho Tàu Cộng và HKMH Mỹ vào Việt Nam - Dân  Làm Báo

 

“Đi lên chủ nghĩa xă hội là khát vọng của nhân dân ta…”!?? (Cương lĩnh Đảng 2011).

Hiến pháp (HP) năm 2013 đương dụng của nước CHXHCNVN gồm 120 Điều chia thành 11 Chương. Chương 1: Chế độ chính trị. Ch 2: Quyền và nghĩa vụ công dân. Ch 3: Kinh tế, xă hội, văn hóa, giáo dục, khoa học... Ch 4: Bảo vệ Tổ quốc. Ch 5 đến 11: Cấu trúc Nhà nước.

 

       I) HIẾN PHÁP 2013 – ĐIỀU 4. 

Chương 1 gồm 13 Điều. Bốn Điều đầu tiên như sau:

Điều 1: Nước CHCNXHVN là một nước độc lập, có chủ quyền…

Điều 2: Nhà nước pháp quyền XHCN. Phối hợp các cơ quan. Nhân dân làm chủ…

Điêu 3: Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, mục tiêu dân giàu nước mạnh…

 

Điều 4 có 3 khoản, là điều HP nói về Đảng. Các điều khác viết về Nhân dân và Nhà nước:

 

1. Đảng CSVN – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội.  

2. Đảng CSVN gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của ḿnh.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ HP và pháp luật. (Ch4, Điều 65 thêm: Lực lượng vũ trang trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Đảng, Nhà nước). 

 

       II) QUÁ TR̀NH H̀NH THÀNH ĐIỀU 4.

Đă có 5 bản HP, 1946, 1959 cho VNDCCH, 1980, 1992, 2013 cho CHXHCNVN.

1- HP 1946. Có 7 Chương, 70 Điều, do nhiều đảng hợp soạn. Không có điều khoản nào quy định một đảng phái hay một ư thức hệ nào là độc tôn và độc quyền lănh đạo đất nước.

2- HP 1959. Có 10 Chương, 112 Điều, do đảng Lao động VN soạn. Điều 4: Quyền lực thuộc nhân dân thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra.

3- HP 1980, 1992 và 2013. Điều 4 bắt đầu lần lượt liệt kê thêm: đcsVN, đội tiền phong, giai cấp công nhân, đại biểu lợi ích... Mác-Lênin, HCM (từ 1992), lực lượng lănh đạo...

 

       III) LỜI BÀN.

   1) Điều 1, 2 và 3 phát biểu dài lời song tạm suôn sẻ: Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân… Nhà nước cam kết hoàn thành các nhiệm vụ…

 

    2) Điều 4 là điều duy nhất nói về Đảng, ngược lại lủng củng rối rắm, nêu những lư do hồ đồ, lỏng lẻo, không được kiểm chứng để biện minh tham vọng đời đời Đảng nắm quyền. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khoản 1 khẳng định đcsVN lănh đạo th́ khoản 2 và 3 nói thừa hành. Điều 4 nói Đảng lănh đạo xă hội th́ Điều 2 nói nhân dân làm chủ tất cả quyền lực… “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận”, lập luận mâu thuẫn, đánh lận con đen, gian lận dân chủ.

HP 1980, Điều 2 nói: Nhà nước CHXHCNVN là Nhà nước chuyên chính vô sản.                                                                                                                                                                                                                         

 

Thực tiễn đang xẩy cho thấy đcsVN mặc nhiên bỏ rơi giai cấp công nhân (gccn) vô sản, lại c̣n bóc lột? Công nhân vô sản vắng mặt trong giới lănh đạo chuyên chính vô sản giàu sụ, dễ mất việc, gía đ́nh sống nheo nhóc… đông đảo t́m mọi cách ra nước ngoài lao động. 

 

    3) ĐcsVN ra đời là do nhu cầu đấu tranh chống thực dân, chống áp bức bóc lột, giải phóng dân tộc, nên Đảng luôn gắn liền với sứ mệnh của dân tộc. Ngoài lợi ích của dân tộc, quốc gia, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác (??). (PGS.TS. Phan Xuân Biên).

 

Song thời Pháp thuộc có rất nhiều đảng phái chia sẻ với CS đầy đủ các nhân tố trên

 

Đặc biệt Việt Nam Quốc Dân Đảng (QDĐ) thành lập năm 1927, hàm ư là đảng của cả dân tộc. Cuộc Tổng khởi nghĩa Yên Bái 10/2/1930 thất bại, cỗ máy chém nhập từ Pháp được đưa từ Hà Nội lên Yên Bái và 5 giờ rưỡi sáng ngày 17/6 trên pháp trường, máy chém lần lượt chặt đầu 13 liệt sĩ QDĐ - là một số rất lớn – thủ cấp rơi lông lốc trên đất cỏ, sự hi sinh v́ tổ quốc là vĩ đại. Nói chung các cuộc nổi dậy gồm CS trước 1945 đều bị Pháp dập tắt.

      

    4) Yếu Tố Mác- Lê + HCM được CS liệt kê thêm th́ có thể hiểu có 2 loại dân tộc: a- lấy Mác - Lê và HCM làm nền tảng tư tưởng (đảng viên CS) và b- hoặc không (đại chúng).

 

    5) Tiêu Chuẩn lănh đạo – Điêu 4 nếu giữ nên bỏ cái đuôi: là lực lượng lănh đạo Nhà nước… Hoặc viết lại ngắn gọn do “cả dân tộc” bao gồm ndlđ + gccn, chỉ giữ một tiêu chuẩn là cần và đủ: Đảng CSVN - Đại biểu trung thành lợi ích của cả dân tộc, là lực lượng lănh đạo Nhà nước.

         

    6) Thời hạn lănh đạo - Kịch bản bầu người CS = “Đảng cử dân bầu” với sự bảo kê của họng súng, bảo đảm sự lănh đạo ngang ngược bất hợp pháp này mặc định độc tôn, trường tồn.

 

    7) Điều Kiện Lănh Đạo - Lănh đạo là hướng dẫn đường lối, chính sách, với CS là cai trị. Điều kiện để Đảng lănh đạo = nắm Quốc hội (QH) = là mấu chốt = là sự sống c̣n của Đảng.

Tranh cử tự do luôn thảm bại, CS dấy nghiệp, 2 bước đầu, tiên quyết, phải là:

 

          a) Bước 1: bạo động cướp chính quyền (CQ). Đúng, sai khó xét.

          b) Bước 2: giữ vĩnh viễn CQ nhờ bầu gian lận QH. Bước này đại gian xảo. Ôi! Cho dù tự tôn thần thánh bốn phương, một đảng phái gian lận th́ dân tộc nào mà chấp nhận?

 

          c) Bước 3: độc quyền truyền thông. Tự hô hoán “đội tiền phong, tất yếu lịch sử, sứ mệnh thời đại… để ḷe bịp. Ở các nước Âu, Mỹ ngược lại chính phủ bị cấm ra báo, sở hữu đài, tivi… v́ nhân dân không cho phép CP dùng tiền thuế để dát vàng cho ḿnh, lừa mị dân…

 

          d) Bước 4: ban hành HP. HP là do đảng viên CS tại QH soạn thảo, rập theo Cương lĩnh Đảng

được dùng trong nội bộ đảng, dân vô can, bất biết. HP ban hành có địa bàn hiệu lực rộng như biển cả, duy nhất trong nước được mọi người mọi giới (+ ngoại kiều) tuân thủ cho nên là văn kiện pháp lư cao nhất trong nước. Nếu cứ kè nhè: “HP đứng sau Cương Lĩnh của Đảng” th́ rơ ràng là kẻ cù lần, không biết lư luận, không thể là Đảng trưởng tối cao. Mặt khác QH bổ nhiệm Nhà nước cầm quyền kể như rặt người CS, lại c̣n chặt chẽ hơn dưới thời Pháp thuộc với các ông Tây đầu tỉnh, ngành, sở. Thực là quái gỡ soạn HP của nước lại đề cao một đảng phái!

 

    8) Có “Đảng cử dân bầu” khiến Điều 4 HP là thừa thăi, xóa hay không cũng vậy thôi. Để lại là vết dơ, tác hại do chấp bút lộn xộn bất nhất và phản tác dụng v́ để lộ bộ mặt tham vọng quyền lực là điều cấm kỵ [1].  HP 1946 và 1959 không có Điều 4 nói Đảng lănh đạo song rất nhiều năm, tất nhờ ‘Đảng cử dân bầu’, Đảng vẫn độc tôn, toàn trị tuyệt đối, c̣n hơn có Điều 4. Kẻ nói “Bỏ điều 4 HP là tự sát”, là “suy thoái đạo đức” là đại ngu lú. CS mà Bỏ ”Gian lận bầu cử” mới là chết thật.

 

      IV) LỜI KẾT.

1) Chương 1 Điều 3 khẳng định “Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người (nhân quyền)… thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”. CS  dọn ra một đống bánh vẽ, song “trăm voi không được bát nước xáo”. Những điều chung chung tốt đẹp này tại các nước trên thế giới được xem là chuyện dĩ nhiên, đưa vào HP làm ǵ!

 

2) Điều 4 HP khẳng định “lấy tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng”. Song le HCM sinh thời đă thừa nhận: Không, tôi chẳng có tư tưởng ǵ, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”. Thây kệ, CSVN chẳng đếm xỉa, cố bịa đặt, nhào nặn ra cho bằng được một bản “Tư tưởng HCM” giả tạo tràng giang đại hải, phân tích và đúc kết tất cả các nhiệm vụ và đức tính của một nguyên thủ quốc gla lư tưởng, tỉ mỉ vụn vặt ứng vào HCM để dạy dân một tài liệu giả mạo tác giả. Sự lừa bịp là trắng trợn. Về đạo đức th́ HCM bàn tay đẫm máu nhân dân quá nhiều, khoác áo quân tử.

 

3) Chủ thuyết Mác - Lê khoe hay th́ cũng chỉ tạo ra những chế độ độc tài, tàn bạo với h́nh ảnh các trại tù cải tạo, kinh tế định hướng tham ô, chuyến bay giải cứu, kit test Việt Á, y tế trấn lột, giáo dục bóc lột… Liên Xô và Đông Âu kinh sợ sau trải nghiệm, đă tránh xa thứ cùi hủi này, vứt bỏ từ lâu.

 

4) Trời sinh mọi độc vật đều có khắc tinh. Khắc tinh của CS là Khoa học, kỹ thuật, truyền thông bùng nổ dù CS cố sức ngăn chận. Nước ṛng sẽ làm lộ mặt các tảng đá ngầm. Chế độ csVN sẽ sụp đổ do mục ruỗng từ trong ra, do đảo chánh, do chuyển biến ở Tàu, do Tàu xâm lăng đô hộ… bề nào th́ tuổi thọ không quá thời gian Pháp đô hộ nước ta năm xưa.

 

Lê Bá Vận.

 

Chú Thích. [1] Bộ Chính trị quy định cán bộ thuộc diện Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực (90-QĐ/TW,14.8.2017). Ôi, quân tử giả hiệu! Hiện tại chỉ thấy lănh đạo CS cố bám, chưa thấy ai xin từ chức, mèo nào lại chê mỡ? Làm chinh trị cần nhiệt tâm cao và tham vọng quyền lực. Là điều cơ bản miễn là tranh đua ngay thẳng, không chạy chức quyền, hà cớ khư khư Điều 4, gian lận dân chủ, Đảng cử dân bầu, CS với nhau?

-------------