H́nh ảnh Đại Hội YKHHN 2017

Tiền Đại Hội (8/11/2017)

1. YKH thăm viếng Đạo Tràng của Thầy Hằng Trường (Phan Chánh Đức)

 

2.  Tiệc tại nhà A/C Bùi Cao Đệ:

Phó nḥm Phan Chánh Đức

Phó nḥm Vơ Lâm Quang

 

Đêm Gala tại Hilton Hotel (8/12/2017)

Phó nḥm Phan Chánh Đức

Phó nḥm Vơ Lâm Quang

Phó nhòm Võ Văn Hạnh

Phó nhòm Trần Nguyên Kim

 

Hậu Đại Hội (8/13/2017)

 

Tiệc nhà A/C Đoàn Yến

Phó nḥm Nguyễn Văn Ḥa

Phó nhòm Võ Văn Hạnh

Phó nhòm Trần Nguyên Kim

 

 

Đặc Biệt: Phó nḥm Đặng Hùng - Tôn Nữ San (Toàn Đại Hội)

 

 

Du Ngoạn Hawaii (8/14-20/2017)

 

Phó nhòm Phan Chánh Đức và Võ Văn Hạnh

8/15/2017 Lê Đ Thương/Thanh Túy 50th Anniversary (Võ Văn Hạnh)

Tiếp theo: 8/16/2017 . 8/17/2017 . 8/18/2017 (Võ Văn Hạnh)

 

Toàn bộ hình du ngoạn Hawaii của phó nhòm Trần Nguyên Kim:

8/15/2017, 8/16/2017, 8/16-17/2017, 8/18/2017, đêm 8/18/2017, 8/20/2017a, 8/20/2017b

 

 

 

***

 

BBT cám ơn các phó nḥm YKH đă cung cấp những h́nh ảnh trên.

 

 

 

Trở lại trang nhà