Tiện và Lợi.

 
 
 

Lê Đức Tâm sưu tầm.

Một trưởng lão ở Afghanistan, được một nhà báo phỏng vấn về những phương cánh đối xử trong đời sống.

Hỏi: Tại sao không nên đánh một người đàn bà dù là đánh bằng một cành hoa?.
 Trả lời: sao lại phí thế, cây gậy là được rồi.
Hỏi: Tại sao không nên đánh người ngã ngựa?.
Trả lời: vì dĩ nhiên đá nó sẽ dễ hơn nhiều.

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved