H́nh Ảnh Họp Mặt Tân Niên Canh Tư 2020 YKHHN

Tại Nhà Hàng Seafood World Quận Cam California

Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

 

Photo Albums YKHHN:

https://photos.app.goo.gl/bPpwtgPSS93BhQ7t9

 

Trang Nhà YKHHN