Có chi mô!

 
 

Chiều tê ra đứng cuối sông
Bên ni, bên nớ chập chùng sương giăng
Thấy người cất tiếng gọi lung
Răng nghe vọng lại một lời vô âm?

Ghi chú:
Tiếng kêu rụng giữa dòng sông
Có con hạc trắng cúi đầu, khẽ thưa:
"Có chi mô! Có chi mô nờ!
"

Nguyên Hân H.N.A.

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved