Hỏi ngã lôi thôi

 
 

                       
hỏi oi là hỏi, ngã oi là ngã !

Dấu  hỏi nhu móc câu
móc nối hai đầu cầu
âm vận và tu tuởng
một nhịp đan âm duong

Dấu ngã nhu bẻ gãy
cái nhịp cầu cuống họng
nhúc nhích lên rồi xuống
ý nghia vẫn "long đong"       

Phân biệt mà làm chi
ý nghia đâu có cần
phải dựa vào hỏi ngã
nó nằm trong đầu ta

Nếu ta nói chị ngã
thì đa có em nâng
nhung mà sao em té
chị vẫn đứng cuời rân

Hỏi ngã không quan trọng
ai té cung rứa thôi
mắc mớ gì củ khoai
mà lầm nguời bạn cu !

Những anh chàng chết ru
cứ rủ nhau đi đong
hỏi ngã cứ lòng dòng
chẳng bao giờ dứt khoát

Nguời đẹp mà mệnh bạc
chị ngã chết  mất rồi
em hỏi, em không hỏi
thì cung thế mà thôi !

Tặng trăm đô cho ai
tìm ra một tiếng nào
dù ngã hay là hỏi
mà ý nghia khác nhau

Ý nghia vốn khác nhau
vì nó ở  trong đầu
chúng ta hiểu nhau đuợc
không phải nhờ cái dấu

Nếu không viết thì nói
mà nói thì vẫn hiểu
không phải vì nhờ dấu
mà phân biệt khác nhau

Dù sau này có viết
tất cả với dấu hỏi
thì ý nghia vẫn thế
đâu có đổi đi đâu ?

Dầu sau này có đọc
tất cả với dấu ngã
cái nghia vẫn dứt khoát
nào có giống nhau đâu ?

Hỏi tức là trả lời
Ngã vẫn ngồi dậy đuợc
xin đừng "quan trọng hoá"
cái hỏi ngã lôi thôi !

 nguời học thiệt,
nguyễn hy vọng


 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved