Nhớ Trường Y

 
 

 

Bến Ngự, Truờng Y .. vốn cận nhà

Những ngày đi học thoáng vừa qua ..

Sông Huơng thắm Phuợng ...mùa thi tới

Bệnh-viện muôn đèn, mãi viết toa

Chập-chờn trong lớp, sau đêm trực

Thức trắng phòng Sinh, kiếm đủ ca

Xa-xôi vẫn nhớ và thuơng HUẾ

Phuợng-vĩ bao mùa ..rực-rỡ hoa ...

Lê Tuý Lan

 

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved