Thăm Trường Y

 
 

Thăm lại Truờng Y, chốn tỉnh nhà

Tìm trên đuờng cũ, bóng ngày qua ...

Hành-lang sang lớp, còn quen lối

Thư-viện chong đèn, ngỡ mới xa

Chốn đây...nguời cũ ...tìm đâu thấy ?

Thuở ấy...ngày nay ...vẫn thiết-tha !

Mong sao non-nuớc yên-bình mãi

Để lớp đàn em đẹp tuổi hoa ...

Lê Tuý Lan

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved