Lời cảm tạ của gia đình chị Lê Thị Diễm Trinh (YKH # 4).

 
 
 

CẢM-TẠ

Gia-đình chúng tôi vô-cùng cảm-tạ và tri-ân :
Trưởng-lão Hoà-Thượng thượng Tâm hạ Châu, Viện-chủ Tổ-đình Từ-Quang;
Thượng-toạ Thích-Chân-Thể, trụ-trì chùa Liên-Hoa, Brossard;
Chư Thượng-toạ, Đại-đức, Tăng, Ni từ các nơi trên thế-giới vân-tập tại Tổ-đình Từ-Quang Montreal, nhân mùa Nghiên-tu An-cư năm 2007;
Chư Tăng Ni , các chuyên ban Hoằng-pháp, Hộ-niệm vv…thuộc Tổ-đình Từ-Quang
Tu-viện Tây-Tạng Zongkar Choede, Karnataka,  South India;
Chùa thờ Tượng Phật, Houston, Hoa-Kỳ; Đoàn Sứ-giả Từ-Bi;
Hội Y-sĩ VN tại Canada; Hội Nha-sĩ VN tại Montreal; Nhóm Y-Nha-Dược ; Hội Ái-hữu Y-Khoa Huế Hải-ngoại ; các bạn Y-khoa Huế tại Montreal;
Nhóm cựu Nữ-sinh Đồng-Khánh, Huế ; Hội cựu học-sinh trường Bưởi, Chu-văn-An Canada, vùng Montreal ; Nhóm cựu học-sinh Blaise Pascal Đà-Nẵng ;
Clinique dentaire Lê-đức-Tuệ & Ave. Du Parc;
Đài Phát-thanh TNVN tại Montreal, Canada;
Gia-đình các thông-gia Ô. B. Võ-Hữu-Sỏ và Ô.B. Trần-Trúc , Hoa-Kỳ;
Gia-đình Bà Trần-Viết-Long, Việt-Nam.
Tất cả bà con, các cháu, các bằng-hữu…
Đã đến hộ-niệm, thăm-viếng, gửi hoa phúng-điếu, gửi thiệp, điện-thư, đăng báo, loan tin và chia buồn trên đài phát-thanh vv…
Đặc-biệt gia-đình tang-quyến vô-vàn tri-ân Tôn-sư, Đại-Lão  Hoà-Thượng  Viện-chủ Tổ-đình Từ-Quang và chư Ni đã thân-hành đến ngay bên đệ-tử Giác-Hương Lê Thị Diễm-Trinh lúc lâm-chung để ban bài pháp cuối cùng, hướng-dẫn tâm-linh và  hộ-niệm cho đệ-tử Giác-Hương được an-nhiên xả-thọ lúc 65 tuổi.
Tang-lễ đã được cử-hành ngày thứ hai 02 tháng 7 năm 2007.
Trong lúc tang-gia bối-rối, nhiều điều sơ-suất có thể xãy ra, kính mong quý vị niệm tình tha-thứ.
Chồng:    Nguyễn-Thành-Long.
Các con: Nguyễn-Thành-Đệ, vợ và con,
               Nguyễn-Thành-Đức và vợ.
Các em:  Lê-Đức-Viêm, vợ và các con (Đan-Mạch);
               Quả-phụ của Lê-Đức-Minh và các con (Đan-Mạch);
               Lê thị Diệm-Tần, chồng và các con (Đan-Mạch);
               Lê-Đức-Tâm, vợ và các con;
   Lê-Đức-Hoài, vợ và các con (Đan-Mạch);
   Lê thị Diệm-Hoa và các con (Thụy-Điễn);
               Lê-Đức-Ái, vợ và con (Đan-Mạch);
               Lê-Đức-Vỹ, vợ và con (Việt-Nam);
               Lê-Diệm-Hoàn, chồng và các con;
               Lê-Diệm-Liên, chồng và các con (Việt-Nam);
   Lê-Đức-Tuệ, vợ và các con:
               Lê thị Diệu-Trang, chồng và các con.
Trưởng-bối Dì mẫu : Nguyễn thị Diệu-Xuân

                                     Tang-gia đồng bái tạ

 
 
Mạng nối kết tình thân ái Y Khoa Huế hải ngoại
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved