Đại Hội Y Khoa Huế Hải Ngoại 2014 

Diễn văn Đại Hội YKHHN tổ chức tại New Jersey. Ngày 26 tháng 7 năm 2014 

 

1- Diễn Văn Chủ Tịch Khai Mạc Đại Hội  BS. Phan Tiên Thái

2- Bài Nói Chuyện Ngày Đại Hội (Keynote Speech)  GS. Nguyễn Văn Trường

3- Bài Nói Chuyện (Y Khoa Huế giai đoạn 1961-1967) Thầy Lê Bá Vận

4- Diễn Văn Tân Chủ Tịch (Nhiệm Kỳ 2014-2016)  BS. Châu Lam Sơn

 

Trở về Trang Nhà YKHHN