Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu YK Huế Hải Ngoại nhiệm kỳ 2014-2016 & 2016-2018

President:  Dr. Son L. Chau

VP – Organizing & Planning:  Dr. Cau V. Vo

VP – External Affairs:  Dr. Thuong Ledinh

VP – Internal Affairs:  Dr. Thuan D. Lai

VP – CME:  Dr. Phac V. Vo

Secretary:  Mr. Anh N. Ho

Treasurer:  Dr. Duc C. Phan

Dr. Nam S. Dong

Communications & Relations:  Dr. Phuoc T. Nguyen

Europe:  Dr. Long V. Nguyen

Canada:  Dr. San Tonnu

Australia:  Dr. Lê Đình Cường

USA:  Dr. Hanh V. Vo

USA:  Dr. MongHoa Nguyen

USA:  Mr. Thuan D. Ho

Licensing Assistance:  Dr. Minh V. Bui

Dr. Hung C. Phan

Dr. Bao V. Ho

Science & Medicine:  Dr. Thach N. Nguyen

Mutual Services:  Dr. TinhChau Nguyen

Dr. ThietTranh Tran

Dr. HoangHoa Tran

Press & Web Editors:  Dr. Hung V. Le

Dr. Tien Bao

Mr. Anh N. Ho

Mr. Thuan D. Ho

Entertainment:  Dr. De C. Bui

Dr. San Tonnu

Dr. Dinh T. Hoang

Dr. Quang L. Vo

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.