Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu YK Huế Hải Ngoại nhiệm kỳ 2017-2024 (Lưu Nhiệm)

President: Dr. Thuong Ledinh
VP – Organizing & Planning: Dr. Cau Van Vo 
VP – External Affairs: Dr. Chanh Vinh
VP – Internal Affairs: Dr. Thuan Duc Lai
VP – CME: Dr. Phac Van Vo
Secretary: Dr. Hanh Van Vo
Treasurer: Dr. Duc Chanh Phan
Communications & Relations: Dr. Mong Hoa Nguyen
Europe: Dr. Long Van Nguyen
Canada: Dr. San Tonnu
Australia: Dr. Cuong Dinh Le
USA: Mr. Thuan Dang Ho
Science & Medicine: Dr. Thach Ngoc Nguyen
Dr. Hung Canh Phan
Dr. Bao Van Ho
Mutual Services & Relief Committee: Dr. Ngoc Cam Vo
Dr. Hong Loan Nguyen
Press & Web Editors:
Dr. Tien Bao
Mr. Anh Ngoc Ho
Mr. Thuan Dang Ho
Ms. Lan Ngoc Le
Entertainment: Dr. Quang Lam Vo
Dr. San Tonnu
Dr. Dinh The Hoang
Dr. De Cao Bui

 

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.