Thành viên Khóa 5 (1965)


Nguyễn Văn Bách, PA/USA
Đỗ Quang Cư, NSW/Australia
Đặng Tứ Đại, CA/USA
Patrick Trần Lương Hoa, CA/USA
Trần Văn Ký, WA/USA
Lê Thị Thanh Lan, NSW/Australia
Nguyễn Văn Minh, NSW/Australia
Đồng Sĩ Nam, CA/USA
Trần Nhơn, CA/USA
Phan Tiên Thái, NC/USA
Nguyễn Trọng Thanh, CA/USA
Hoàng Hữu Tiển, CA/USA
Nguyễn Đăng Tri, MO/USA
Hoàng Anh Tuấn, PA/USA
Trần Tiễn Sum, CA/USA

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.