NỘI QUY

HỘI ÁI HỮU Y KHOA HUẾ HẢI NGOẠI

 

MỘT TỔ CHỨC BẤT VỤ LỢI

(NON-PROFIT ORGANIZATION)

 
ĐIỀU 1 :  Tôn Chỉ Hoạt Động.

 

             1-1: Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại (aka Hội) là một Hội Ái Hữu, được thành lập với mục đích phát huy tình huynh đệ, đồng nghiệp và thầy trò của trường YKH.

 

             1-2: Tuy không phải là một hội chính trị, nhưng Hội có thái độ và lập trường chống cộng dứt khoát.

 

ĐIỀU 2 :  Hội Viên, Nhiệm Vụ và Quyền Lợi.

 

             2-1: Hội Viên: Tất cả những cựu sinh viên hoặc người phối ngẫu nếu cựu sinh viên đó đã qua đời - từng theo học Đại Học Y Khoa Huế trước hoặc sau 1975, đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp, hiện đang hành nghề hay không hành nghề y khoa, và hiện đang cư trú tại hải ngoại, đều có thể trở thành hội viên. Có 3 loại hội viên:             

 

                        2-1-1 : Hội Viên Hoạt Động: Là Hội Viên có đóng niên liễm bất kỳ năm nào trong hai năm trước, hoặc trong năm có cuộc bầu cử Chủ Tịch . Những hội viên này có quyền ứng cử, đề cử và bầu cử.

 

                        2-1-2: Hội Viên Yểm Trợ: Là những người tuy không đóng niên liễm, hoặc đóng không thường xuyên nhưng có quá trình tham dự các hoạt động của Hội, như công tác xã hội, cứu trợ, viết bài cho đặc san và mục 99 Độ, sinh hoạt trên diễn đàn Y Khoa Huế, tham dư Đại Hội Y Khoa Huế thường niên,…Hội viên này không có quyền lợi như hội viên hoạt động.

 

                        2-1-3 : Hội Viên Danh Dự: Gồm quý vị cựu nhân viên giảng huấn và hành chánh của trường ĐH Y Khoa Huế, và những người có công lao hay liên hệ đặc biệt đến Hội, hay trường ĐH Y Khoa Huế, do Ban Chấp Hành mời. Hội viên này không có quyền lợi như hội viên hoạt động.

 

                        2-1-4 : Tất cả những cựu Chủ Tịch là những hội viên hoạt động và được Ban Chấp Hành xem như cố vấn của Hội.

 

             2-2: Nhiệm Vụ:

 

                     2-2-1 : Hội viên hoạt động có nhiệm vụ đóng niên liễm $US50.00

 

                     2-2-2 : Hội hoan nghênh các đóng góp tùy hỷ từ tất cả hội viên nói chung.

 

                     2-2-3 : Tùy nhu cầu và hoàn cảnh, Ban Chấp Hành có thể quyết định tăng hay giảm niên liễm.

 

               2-3: Quyền Lợi:

 

                        2-3-1 : Hội viên hoạt động có quyền ứng cử, đề cử và bầu cử.

 

                        2-3-2 : Tất cả hội viên đều có quyền tham dự sinh hoạt của Hội.

 

ĐIỀU 3 : Tổ Chức, Nhiệm Vụ và Vùng Hoạt Động.

 

             3A.1: Tổ chức Hội gồm Chủ Tịch và Ban Chấp Hành.

 

                        3A-1-1: Chủ Tịch:- Chức vụ Chủ Tịch do những hội viên hoạt động chọn lựa qua phổ thông đầu phiếu.

 

                      3A-1-2: Nhiệm kỳ 2 năm.

 

                      3A-1-3: Chủ Tịch có quyền tranh cử tái nhiệm, nhưng chỉ giới hạn trong 2 nhiệm kỳ liên tục (4 năm liên tục). Ngoài điều này, một vị cựu Chủ Tịch nếu muốn tái tranh cử, hoặc được đề cử chức Chủ Tịch, cần phải đợi một thời gian 4 năm kể từ năm mãn nhiệm gần nhất.

 

                      3A-1-4:Theo thời gian đã được ấn định, nếu không có người ứng cử hoặc được đề cử cho việc phổ thông đầu phiếu, Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ đề cử, và nếu đương sự chấp thuận, chức vụ đảm nhận sẽ trở thành chính thức.

 

                        3A-1-5: Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên, chức vụ Chủ Tịch sẽ được chính thức hóa với tối thiểu 30% số phiếu tín nhiệm của hội viên tham dự bầu cử.

 

                        3A-1-6: Trong trường hợp số phiếu các ứng cử viên bằng nhau, các ứng viên có số phiếu tương đương này sẽ đuợc bầu trực tiếp trong ngày Đại Hội thường niên bởi số Hội Viên Hoạt Động tham dự.

 

                      3A-1-7: Nếu chưa có Tân Chủ Tịch cho nhiệm kỳ mới, đương kim Chủ Tịch sẽ tạm thời lưu nhiệm để điều hành.

 

             3A-2: Ban Chấp Hành.

 

3A-2-1: Gồm 2 Phó Chủ Tịch, 1 Tổng Thư Ký, 1 Thủ Quỹ, và các ủy viên của các ủy ban. 

 

                        3A-2-2: Do Chủ Tịch bổ nhiệm và thành lập thông qua sự cố vấn và tham khảo từ các cựu Chủ Tịch và Ban Chấp Hành đương nhiệm.

 

                       3A-2-3: Nhiệm kỳ 2 năm.

 

              3B: Nhiệm Vụ.

 

                    3B-1: Nhiệm vụ của Chủ Tịch:

 

                                   3B-1-1: Chủ Tịch là tiếng nói chính thức của Hội trong mọi lãnh vực.

 

                                   3B-1-2: Bổ nhiệm nhân viên vào Ban Chấp Hành.

 

                                   3B-1-3: Hợp tác với Ban Chấp Hành trong việc đề cử Ủy Viên vào các Ủy Ban.

 

                     3B-2: Nhiệm Vụ Ban Chấp Hành:

 

                                    3B-2-1: Giám sát và thi hành đường lối hoạt động của Hội.

 

                                    3B-2-2: Cải tổ các ủy ban theo nhu cầu.

 

                                    3B-2-3: Có quyền bổ sung, thay thế, hoán đổi các chức vụ trong Ban Chấp Hành vì khiếm khuyết hoặc theo nhu cầu.

 

                                    3B-2-4: Ban Chấp Hành có toàn quyền quyết định trong việc truyền thông tin tức trên diễn đàn Y Khoa Huế.

 

                                    3B-2-5: Ban Chấp Hành có quyền từ chối sự gia nhập để trở thành hội viên, cũng như có quyền truất bỏ tư cách hội viên của bất cứ cá nhân nào, nếu xét thấy thái độ và hành động của đương sự không phù hợp với, hoặc gây phương hại cho đường lối hoạt động và tôn chỉ của Hội.

 

                                    3B-2-6: Mọi quyết định đều được bỏ phiếu, xác nhận qua thư thường hay điện thư với đa số tương đối.

 

                                    3B-2-7: Ban Chấp Hành có quyền Tu Chính Nội Quy để thích ứng với nhu cầu và hoàn cảnh.  

 

                                    3B-2-8:Tổ chức đại hội thường niên hoặc đặc biệt, và tổ chức phổ thông đầu phiếu.

 

                                    3B-2-9: Quản trị và giám sát tài chánh của Hội.

                                   

                                    3B-2-10: Ban Chấp Hành có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ Tịch đương nhiệm hay Chuẩn Nhiệm nếu vị này có thái độ hoặc/và hành động không phù hợp với Nội Quy của Hội. Việc bất tín nhiệm này chỉ có giá trị hiệu lực nếu hội đủ ¾ số phiếu của Ban Chấp Hành.

 

              3C: Vùng Hoạt Động:

 

                      Bao gồm toàn thế giới, nơi nào có sự hiện diện của hội viên, ngoại trừ VN.

 

ĐIỀU 4 : Nhân Viên.

 

               4-1: Chủ Tịch được hội viên hoạt động bầu với đa số tương đối. Nếu Chủ Tịch từ nhiệm hay khiếm khuyết, đương kim Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành sẽ làm Xử Lý Thường Vu của Hôi cho đến khi Tân Chủ Tịch được tuyển chọn.

 

               4-2: Ban Chấp Hành được Chủ Tịch bổ nhiệm từ những hội viên hoạt động có thành tích làm việc và có tâm huyết với hội. Ban Chấp Hành có toàn quyền hoán đổi chức vụ chiếu nhu cầu nếu được Chủ Tịch chấp thuận.

 

ĐIỀU 5 : Ủy Ban.

 

              5-1: Hội có 6 Ủy Ban: Liên Lạc, Tương Tế, Báo Chí, Văn Nghệ, Khánh Tiết, và CME.

 

              5-2: Nhân viên của Ủy Ban (Ủy Viên) được Ban Chấp Hành đề cử với sự chấp thuận của Chủ Tịch.

 

ĐIỀU 6 : Sinh Hoạt và Bầu Cử.

 

             6-1: Ngày họp mặt và đại hội thường niên sẽ được Ban Chấp Hành tổ chức tùy theo nhu cầu.

 

             6-2: Thông báo về ứng cử, đề cử và bầu cử Chủ Tịch chuẩn nhiệm sẽ được gởi ra 6 tháng trước ngày đại hội của năm bầu cử, để hội viên có thể ứng cử hoặc đề cử. Hội Viên Hoạt Động có thể bầu bằng thư hoặc điện thư, hạn chót 3 tháng, hay 90 ngày trước ngày đại hội.

 

             6-3: Kết quả bầu cử sẽ được Chủ Tịch đương nhiệm công bố trong ngày Đại Hội. Tân Chủ Tịch vừa đắc cử sẽ chính thức nhậm chức ngay sau nghi thức bàn giao cùng ngày. Trừ trường hợp đặc biệt, công tác bầu cử xem như hoàn tất, và ban tổ chức bầu cử, nếu có, sẽ tự động giải tán ngày Tân Chủ Tịch nhậm chức.

 

ĐIỀU 7 : Tài Chánh.

 

              7-1: Hội có quyền có tài sản tư theo luật lệ hiện hành của tiểu bang hoặc liên bang.

 

              7-2: Trương mục ngân hàng và mọi chi tiêu trên $200.00 US được điều hành bởi Thủ Quỹ hoặc Phụ Tá Thủ Quỹ dưới sự giám sát của Ban Chấp Hành và Chủ Tịch. Báo cáo chi tiêu và tài chánh của Hội sẽ được cập nhật hàng năm vào dịp đại hội thường niên.

 

ĐIỀU 8 : Tương Trợ.

 

            Mọi hình thức tương trợ phải được chấp thuận bởi Chủ Tịch và Ban Chấp Hành với đa số tương đối.

 

 ĐIỀU 9 : Tu Chính Nội Quy.

 

                Nội quy của Hội có thể được tu chính chiếu nhu cầu và phải được chấp thuận của 2/3 số phiếu của Chủ Tịch và Ban Chấp Hành.

 

 ĐIỀU 10 : Giải Tán Hội.

 

                 Hội sẽ được giải tán nếu không có hội viên và không có hoạt động.

 

Bản Nội Quy này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày Một tháng Ba năm 2013, và sẽ chính thức thay thế bản Nội Quy đã có truớc đây.

 

**********************************************************************

 

 

Ủy Ban Tu Chính Nội Quy

 

 

BS Phan Tiên Thái, Chủ Tịch

 

BS Lê Đình Thương

 

BS Nguyễn Tinh Châu

 

BS Lại Đức Thuần

 

BS Đồng Sĩ Nam

 

BS Vĩnh Chánh

 

BS Lê Văn Hùng

 

BS Phan Chánh Đức

 

Hồ Đăng Thuận

Với sự cố vấn và góp ý của các Cựu Chủ Tịch:

BS Đoàn Yến

BS Lê Quốc Bảo

BS Võ Văn Cầu

BS Trần Tiển Sum

BS Võ Văn Phác

 

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.