Thành viên Khóa 2 (1962)

Bửu Cần, NJ/USA
Võ Văn Cầu, CA/USA
Nguyễn Tinh Châu, CA/USA
Lê Văn Danh, CA/USA
Võ Văn Đàn, BC/Canada
Nguyễn Diêu, VIC/Australia
Bùi Xuân Định, FL/USA
Hoàng Thế Định, FL/USA
Chị Tạ Quang Hát (tức chị Hồ Hoàng Anh), LA/USA
Nguyễn Hữu Hiên, VA/USA
Nguyễn Đình Hòe, VIC/Australia
Đoàn Triệu Huỳnh, PA/USA
Hà Thúc Như Hỷ, CA/USA
Lê Kim Lộc, FL/USA
Đoàn Kim Phước, VA/USA
Nguyễn Xuân Thanh, CA/USA
Ngô Trọng Thọ, MD/USA
Lê Đình Thiềng, WA/USA
Trần Hưng Toàn, CA/USA
Trần Qúy Trâm, TX/USA
Bùi Hữu Út, TX/USA
Tôn Thất Sơn, Norway

 

 

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.