Thành viên Khóa 1 (1961)

 

Lê Quốc Bảo, CA/USA
Lê Bá Dũng, TX/USA
Tô Đình Đài, IA, USA
Tôn Thất Hứa, Germany
Hầu Mặc Sửu, TX/USA
Trần Hữu Thế, France
Tạ Trọng Thu, CA/USA
Nguyễn Văn Thuận, TX/USA
Lê Đình Thương, NJ/USA
Tôn Thất Viên, HI/USA
Đoàn Yến, CA/USA

 

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.