Thành viên Khóa 7 (1967)

Vĩnh Chánh, CA/USA
Bùi Cao Đẳng, MD/USA
Hoàng Kim Dũng, CA/USA
Chị Trần Quang Hân (tức chị Cẩm Quỳnh), CA/USA
Nguyễn Đình Minh Hùng, CA/USA
Ngô Sĩ Duy Linh, CA/USA
Dương Thị Xuân Mai, CA/USA
Trần Tiễn Ngạc, CA/USA
Võ Văn Phát, CA/USA
Tôn Thất Phước, CA/USA
Lê Văn Thái, France
Bùi Thạch Thuần, CA/USA
Trần Thị Bích Thụy, Montreal/Canada
Lê Quang Tiến, Montreal/Canada
Hà Vũ Trầm, NSW/Australia
Hoàng Ngọc Vinh, Montreal/Canada

 

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.